Dokumentacja świetlicy

Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina” funkcjonuje w oparciu o regulamin, statut placówki, jak również koncepcję pracy.

REGULAMIN ŚWIETLICY – pobierz plik PDF

STATUT ŚWIETLICY – pobierz plik PDF

KARTA UCZESTNIKA – ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH –

 

KONCEPCJA PRACY ŚWIETLICY 2023

W roku 2023 nasza placówka pragnie zaoferować dzieciom i młodzieży, szeroką ofertę zajęć, tak by mogła być skierowana do jak największej liczby odbiorców.

Oferta zajęć obejmować będzie:

 1. Zajęcia specjalistyczne:
 • Zajęcia socjoterapeutyczne – prowadzone przez socjoterapeutę, mające na celu kształtowanie ważnym umiejętności społecznych, jak również umożliwiające nawiązywanie i budowanie satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych, kształtować będą określone kompetencje miękkie. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i odbywać się będą w grupach;
 • Zajęcia profilaktyczne – których celem będzie zapobieganie występowaniu zjawisk społecznie niepożądanych, zwłaszcza uzależnień od środków psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych (uzależnienia od telefonu, Internetu, alkoholu itp.);
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego – które będą miały charakter zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji mających na celu pomoc młodemu człowiekowi w identyfikowaniu jego potencjału i możliwości oraz wsparcie w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia skierowane będą dla dzieci (do 13 roku życia i będą miały charakter preorientacji zawodowej oraz powyżej 13 r.ż. i obejmować będą zintegrowany system wsparcia doradczego).
 • Zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze – w ramach których dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w zakresie usprawniania różnych obszarów funkcjonowania;
 • Zajęcia warsztatowe i indywidualne konsultacje z psychologiem;
 1. Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności:
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia sportowe (zabawy ruchowe, siłownia, turnieje sportowe, rywalizacje)
 • Zajęcia taneczne z instruktorem (w tym nauka elementów tańca hip hop, tańców integracyjnych, towarzyskich)
 • Zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych metod pracy (w tym również organizacja kiermaszów świątecznych rękodzieł wykonanych przez podopiecznych placówki)
 • Zajęcia teatralne – w ramach których systematycznie przygotowywane będą różnego rodzaju scenki, inscenizacje, które wystawiane będą w naszym kościele parafialnym
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia językowe z zakresu j. angielskiego
 • Konkursy tematyczne, w tym turnieje gier planszowych, plastyczne, literackie
 1. Zajęcia rekreacyjne
 • Wyjścia do różnych instytucji o charakterze kulturalno-rozrywkowym (np. kino, kręgle, Park Trampolin, basen itp.)
 • Gry planszowe, karciane, zabawy integracyjne
 • Zajęcia prowadzone przez animatorów czasu wolnego w tym ZUMBA KIDS
 • Wycieczki i wyjazdy krajoznawcze (np. do Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy)
 1. Imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rozrywkowym (np. spotkanie wielkanocne, zabawa z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańska, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Bal Wszystkich Świętych, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe)
 2. Rodzinne warsztaty plastyczne, kulinarne, konkursy plastyczne.

Koncepcja pracy zawiera taką ofertę, by dzieci i młodzież mogły atrakcyjnie, bezpiecznie i w sposób zorganizowany spędzić swój wolny czas poza szkołą, jak również uzyskać specjalistyczną pomoc. Program zawiera szereg zajęć tematycznych związanych z wydarzeniami historycznymi, występującymi uroczystościami i świętami, jak również szereg zagadnień związanych ze zdrowiem, higieną, kulturą i rekreacją. Bardzo ważnym elementem pracy w roku 2023 będzie udzielenie specjalistycznej pomocy naszym podopiecznym czego wyrazem będzie prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych, rewalidacyjnych.

Pragniemy również kontynuować działania w zakresie specjalistycznego wsparcia psychologicznego dzieci, młodzieży oraz rodziców poprzez indywidualne konsultacja, których celem jest diagnoza kondycji psychicznej młodego człowieka, istniejących zaburzeń i trudności w zachowaniu oraz wskazanie adekwatnych form pomocy i wsparcia.

Oprócz wyodrębnionych zajęć w programie pracy na rok 2023 w świetlicy systematycznie prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia sportowe (na salce gimnastycznej), taneczne (zajęcia z instruktorem, zajęcia ZUMBA KIDS), zajęcia językowe (indywidualne i grupowe zajęcia z j. angielskiego), zajęcia wyrównawcze (w tym głównie w zakresie matematyki), zabawy z animatorami czasu wolnego, jak również systematycznie dzieci i młodzież uczestniczyć będą w życiu kulturalnym, jak i korzystać z różnego rodzaju atrakcji o charakterze rozrywkowym (np. kręgielnia, kino, park trampolin, basen itp.) Organizowane będą również wycieczki edukacyjne oraz krajoznawcze.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK 2023

PROGRAM PRACY 2023