Dokumentacja świetlicy

Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina” funkcjonuje w oparciu o regulamin, statut placówki, jak również koncepcję pracy.

REGULAMIN ŚWIETLICY – pobierz plik PDF

STATUT ŚWIETLICY – pobierz plik PDF

KARTA UCZESTNIKA – ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH –

 

KONCEPCJA PRACY ŚWIETLICY 2021

 

Koncepcja pracy świetlicy na rok 2021 pt. ,,Covidowi się nie damy i czas z Trampoliną spędzamy” obejmuje szereg różnorakich działań, które pozwolą młodym ludziom na nowo odnaleźć się w rzeczywistości po pandemii koronawirusa, udzielając potrzebnego wsparcia. Koncepcja pracy zawiera taką ofertę, by dzieci i młodzież mogły atrakcyjnie, bezpiecznie i w sposób zorganizowany spędzić swój wolny czas poza szkołą, jak również uzyskać specjalistyczną pomoc. Program zawiera szereg zajęć tematycznych związanych z wydarzeniami historycznymi, występującymi uroczystościami i świętami, jak również szereg zagadnień związanych ze zdrowiem, higieną, kulturą i rekreacją. Bardzo ważnym elementem pracy w roku 2021 będzie udzielenie specjalistycznej pomocy naszym podopiecznym czego wyrazem będzie prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych, rewalidacyjnych. Ważnym elementem tegorocznej działalności będzie wsparcie ze strony psychologa, który udzielać będzie indywidualnego wsparcia zarówno młodemu człowiekowi, jak i jego rodzinie w przezwyciężaniu różnych trudności życiowych i poprawie kondycji psychicznej.

Mnogość i różnorodność zajęć pozwolić ma na stworzenie przestrzeni do optymalnego rozwoju młodego człowieka, jak również na wzmacnianie czynników chroniących i obniżanie czynników ryzyka wywołujących zaburzenia w zachowaniu czy stany niedostosowania społecznego.

Oprócz wyodrębnionych zajęć w programie pracy na rok 2021 w świetlicy systematycznie prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia sportowe (na salce gimnastycznej), taneczne (zajęcia z instruktorem, zajęcia ZUMBA KIDS), zajęcia językowe (indywidualne i grupowe zajęcia z j. angielskiego), zajęcia wyrównawcze (w tym głównie w zakresie matematyki), zabawy z animatorami czasu wolnego, jak również systematycznie dzieci i młodzież uczestniczyć będą w życiu kulturalnym, jak i korzystać z różnego rodzaju atrakcji o charakterze rozrywkowym (np. kręgielnia, kino, park trampolin, basen itp.) Organizowane będą również wycieczki edukacyjne oraz krajoznawcze.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK 2021

Program pracy