Dokumentacja świetlicy

Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina” funkcjonuje w oparciu o regulamin, statut placówki, jak również koncepcję pracy.

REGULAMIN ŚWIETLICY – pobierz plik PDF

STATUT ŚWIETLICY – pobierz plik PDF

KARTA UCZESTNIKA – ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH –

 

KONCEPCJA PRACY ŚWIETLICY W CZASIE REALIZACJI ZADANIA

 

Koncepcja pracy świetlicy na rok 2020 pt. ,,Trampolina – świetna ALTERNATYWA” stanowi idealną ofertę dla młodego człowieka, by mógł atrakcyjnie, bezpiecznie i w sposób zorganizowany spędzić swój wolny czas poza szkołą, jak również uzyskać specjalistyczna pomoc i wsparcie. Program zawiera szereg zajęć tematycznych związanych z wydarzeniami historycznymi, występującymi uroczystościami i świętami, jak również szereg zagadnień związanych ze zdrowiem, higieną, kulturą i rekreacją. Bardzo ważnym elementem pracy w roku 2020 będzie udzielenie specjalistycznej pomocy naszym podopiecznym czego wyrazem będzie prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych, rewalidacyjnych, jak również z zakresu doradztwa zawodowego. Mnogość i różnorodność zajęć pozwolić ma na stworzenie przestrzeni do optymalnego rozwoju młodego człowieka, jak również na wzmacnianie czynników chroniących i obniżanie czynników ryzyka wywołujących zaburzenia w zachowaniu czy stany niedostosowania społecznego.

  Oprócz wyodrębnionych zajęć w programie pracy na rok 2020 w świetlicy systematycznie prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia sportowe (na salce gimnastycznej), taneczne (zajęcia z instruktorem, zajęcia ZUMBA KIDS), zajęcia językowe (indywidualne i grupowe zajęcia z j. angielskiego), zajęcia wyrównawcze (w tym głównie w zakresie matematyki), jak również systematycznie dzieci i młodzież uczestniczyć będą w życiu kulturalnym, jak i korzystać z różnego rodzaju atrakcji o charakterze rozrywkowym (np. kręgielnia, kino, park trampolin, basen itp.)