Realizowane projekty

1.ŚWIETLICA TRAMPOLINA

W ramach niniejszego zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek prowadzona jest placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina”.

Świetlica znajduje się w rejestrze placówek wsparcia dziennego prowadzonego przez Urząd Miasta Włocławek.

Świetlica poprzez stworzenie zróżnicowanej oferty zajęć planuje nie tylko realizację zadań opiekuńczych, ale również takie, które sprzyjać będą optymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, zgodnemu z powszechnie obowiązującymi normami i standardami życia rodzinnego, a co za tym idzie przeciwdziałać będzie powstawaniu zjawiskowych form niedostosowania społecznego.

Placówka z uwagi na jej pozaszkolnych charakter wspiera środowisko rodzinne w procesie wychowania, by dzieci i młodzież mogły aktywnie, bezpiecznie i konstruktywnie spędzać swój wolny czas poza szkołą i domem rodzinnym. W roku 2021 świetlica swoim podopiecznym oferować będzie szeroki zakres zajęć, zarówno specjalistycznych prowadzonych przez pedagogów i innych specjalistów, jak również inne formy aktywności determinujące prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

Oferta programowa obejmuje m.in.

 • zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, integracyjne prowadzone przez pedagogów, socjoterapeutę
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze, edukacyjne, pomoc w odrabianiu zadań,
 • zajęcia językowe (języki obce)
 • zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych metod pracy,
 • zajęcia sportowe (gimnastyczne, ogólnorozwojowe, gry zespołowe)
 • zajęcia taneczno-rytmiczne
 • gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe, XBOX, trampolina itp.);
 • imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rozrywkowym (np. wieczór kolęd, bal karnawałowy, spotkanie wielkanocne, festyn z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańska, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Bal Wszystkich Świętych, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • rodzinne warsztaty plastyczne i kulinarne z okazji świąt wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia,
 • rodzinne konkursy plastyczne,
 • wycieczki,
 • wyjścia poza świetlice do instytucji o charakterze kulturalnym, rozrywkowych, rekreacyjnym, jak np. teatr, kino, basen, kręgle itp.

Świetlica funkcjonuje we wszystkie dni robocze w godzinach 14:00 – 18:00, a w okresie ferii zimowych, wakacji i dni wolnych od zajęć lekcyjnych w godz. 10:00 – 14:00.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

 

PROJEKTY FINANSOWANE Z GRANTÓW FUNDACJI ,,ANWIL”

1.,,ŁĄCZYMY POKOLENIA”

Niniejszy projekt ma na celu reintegracją społeczną, jak również sprzyjać będą budowaniu relacji międzypokoleniowych, wspólnym działania i spędzaniu czasu wolnego. Projekt obejmować będzie szereg inicjatyw, w którym udział będą mogli wziąć przedstawiciele wszystkich wspomnianych grup społecznych. Projekt ten będzie stanowił kontynuację wcześniejszych działań, które zostały przerwane na skutek wprowadzenia wielu obostrzeń i ograniczeń. Parafia planuje m.in. organizację warsztatów kulinarnych, rękodzieła, wyjścia do Multikina, rodzinne konkursy.

Parafia pragnie kontynuować działania w zakresie budowania więzi międzypokoleniowej w toku podejmowania wspólnych działań i uczestnictwie w różnych formach aktywności. Parafia już wcześniej realizowała podobne przedsięwzięcia, które cieszyły się zainteresowanie ze strony odbiorców i w sposób pozytywny wpływała na otoczenie społeczne poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podnoszenie jakości pomocy społecznej, promocji zdrowia czy zachowanie dziedzictwa historycznego i zwiększenie dostępności do szeroko pojętej kultury i sztuki.

W ramach niniejszego projektu parafia planuje zrealizować następujące działania:

• prowadzenie kawiarenki międzypokoleniowej, w której różne grupy społeczne mogłyby się spotykać, rozmawiać ze sobą przy kawie, herbacie, grach stolikowych. Spotkania w kawiarence służyłyby wymianie wiedzy, doświadczeń, planowaniu wspólnych działań i przedsięwzięć; kawiarenka zorganizowana byłaby w pomieszczeniach funkcjonującej przy parafii świetlicy środowiskowej dwa razy w miesiącu w niedzielę przez 4h;

• organizacja warsztatów rękodzieła w okresie przedświątecznym, których zwieńczeniem będzie przygotowanie kiermaszu świątecznego, jak również kartek świątecznych i symbolicznych upominków, które otrzymają osoby starsze i potrzebujące pomocy, znajdujące się pod opieką parafialnego Caritas (planuje się organizację 3 warsztatów rękodzieła);

• organizacja warsztatów kulinarnych, w ramach których przygotowane zostaną potrawy wielkanocne , jak również wspólne świętowanie Tłustego czwartku oraz Ostatków (planuje się organizację 4 warsztatów kulinarnych);

• organizacja rodzinnego bożonarodzeniowego konkursu plastycznego z nagrodami;

• przygotowanie 30 paczek żywnościowych dla osób starszych i potrzebujących z terenu naszej parafii. Paczki te zostaną przygotowane przez młodzież z naszej świetlicy środowiskowej, która również w ramach warsztatów rękodzieła przygotuje okolicznościowe świąteczne upominki;

• wystawienie dla społeczności lokalnej w kościele parafialnym jasełek bożonarodzeniowych podczas pasterki dla dzieci oraz w okresie Bożego Narodzenia;

• organizacja wieczornego kolędowania z zespołem TRAMPOLINA działającym przy naszej parafii w Wigilię Bożego Narodzenia przed wieczorną pasterką oraz koncert kolęd w okresie Bożego Narodzenia połączonym z konkursem kolęd dla dzieci i młodzieży, a po nim wspólny poczęstunek;

• organizacja dwóch seansów filmowych we włocławskim Multikinie, skierowanym każdorazowo do 50-osobowej grupy; .