Realizowane projekty

1.ŚWIETLICA TRAMPOLINA

W ramach niniejszego zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek prowadzona jest placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina”.

Świetlica znajduje się w rejestrze placówek wsparcia dziennego prowadzonego przez Urząd Miasta Włocławek.

Świetlica poprzez stworzenie zróżnicowanej oferty zajęć planuje nie tylko realizację zadań opiekuńczych, ale również takie, które sprzyjać będą optymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, zgodnemu z powszechnie obowiązującymi normami i standardami życia rodzinnego, a co za tym idzie przeciwdziałać będzie powstawaniu zjawiskowych form niedostosowania społecznego.

Placówka z uwagi na jej pozaszkolnych charakter wspiera środowisko rodzinne w procesie wychowania, by dzieci i młodzież mogły aktywnie, bezpiecznie i konstruktywnie spędzać swój wolny czas poza szkołą i domem rodzinnym. W roku 2021 świetlica swoim podopiecznym oferować będzie szeroki zakres zajęć, zarówno specjalistycznych prowadzonych przez pedagogów i innych specjalistów, jak również inne formy aktywności determinujące prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

Oferta programowa obejmuje m.in.

 • zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, integracyjne prowadzone przez pedagogów, socjoterapeutę
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze, edukacyjne, pomoc w odrabianiu zadań,
 • zajęcia językowe (języki obce)
 • zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych metod pracy,
 • zajęcia sportowe (gimnastyczne, ogólnorozwojowe, gry zespołowe)
 • zajęcia taneczno-rytmiczne
 • gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe, XBOX, trampolina itp.);
 • imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rozrywkowym (np. wieczór kolęd, bal karnawałowy, spotkanie wielkanocne, festyn z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańska, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Bal Wszystkich Świętych, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • rodzinne warsztaty plastyczne i kulinarne z okazji świąt wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia,
 • rodzinne konkursy plastyczne,
 • wycieczki,
 • wyjścia poza świetlice do instytucji o charakterze kulturalnym, rozrywkowych, rekreacyjnym, jak np. teatr, kino, basen, kręgle itp.

Świetlica funkcjonuje we wszystkie dni robocze w godzinach 14:00 – 18:00, a w okresie ferii zimowych, wakacji i dni wolnych od zajęć lekcyjnych w godz. 10:00 – 14:00.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

 

PROJEKTY FINANSOWANE

Z GRANTÓW FUNDACJI ,,ANWIL”

1.,,Uczymy się przez zabawę”.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 7-15 lat i ma na celu z jednej strony udzielenie pomocy i wsparcia dzieciom posiadającym braki edukacyjne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych, a z drugiej wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi i rozwijanie potencjału młodego człowieka. Chcemy zainspirować młodych ludzi do poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przy jednoczesnej zmianie świadomości, że nauka wcale nie musi być nudna i kojarzona jedynie ze schematycznym procesem kształcenia, a może stanowić nieodzowny element zabawy. Chcemy połączyć naukę z jej praktycznym zastosowaniem w życiu codziennym, poprzez wykonywanie różnego rodzaju doświadczeń, jak również włączanie jej elementów w zabawę. Projekt obejmować będzie szereg zajęć edukacyjnych, warsztatów opartych na wykonywaniu doświadczeń.

W ramach niniejszego projektu planujemy podjąć następujące formy działań:

– organizacja zajęć edukacyjnych w formie dydaktyczno-wyrównawczej, mającej na celu udzielenie pomocy i wsparcia dzieciom, które posiadają zaległości i braki edukacyjne głównie w zakresie nauczania matematyki. Zajęcia te prowadzone byłyby przez wolontariuszy świetlicy oraz młodzież, która dzieliłaby się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi koleżankami i kolegami. Podczas ich trwania wykorzystywane będą różnego rodzaju gry edukacyjne, przyrządy, środki dydaktyczne przy zastosowaniu posiadanej przez nas tablicy interaktywnej, które stanowić będą metody aktywizujące i sprzyjać będą budowaniu bardziej atmosfery zabawy, aniżeli procesu kształcenia; zajęcia te odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 1,5h;

– organizacja zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy w zakresie nauk ścisłych poprzez organizowanie różnego rodzaju doświadczeń chemicznych, fizycznych, zabawy edukacyjne, terenowe zajęcia i naukowe escape room-y, w trakcie których uczestnicy będą w sposób praktyczny musieli wykorzystać zdobytą wiedzę, a nade wszystko uświadomią sobie ich praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym; W ramach tychże zajęć dzieci uczyć się będą również elementów programowania i robotyki wykorzystując robot typu Photon; zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu po 2h;

– organizacja 3 warsztatów: ,,Laboratorium Dymiącego Lodu”, ,,Alchemiczna Magia” oraz ,,Wulkany”, w trakcie których dzieci wykonywać będą doświadczenia chemiczne oraz fizyczne prowadzone przez animatorów;

Zakupione w ramach niniejszego projektu pomoce dydaktyczne jak m.in. roboty typu Photon, zestawy kontrolne Paleta, PUS, zestawy Schubitrix i inne gry oraz przyrządy będą permanentnie wykorzystywane przez dzieci podczas pobytu w palcówce. Pragniemy bowiem, by po tego rodzaju narzędzia podopieczni sięgali tak często jak po gry planszowe. Chcemy połączyć przyjemną zabawę z pożyteczną edukacją.