Realizowane projekty

1.ŚWIETLICA TRAMPOLINA

W ramach niniejszego zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek prowadzona jest placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina”.

Świetlica znajduje się w rejestrze placówek wsparcia dziennego prowadzonego przez Urząd Miasta Włocławek.

Świetlica poprzez stworzenie zróżnicowanej oferty zajęć planuje nie tylko realizację zadań opiekuńczych, ale również takie, które sprzyjać będą optymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, zgodnemu z powszechnie obowiązującymi normami i standardami życia rodzinnego, a co za tym idzie przeciwdziałać będzie powstawaniu zjawiskowych form niedostosowania społecznego.

Placówka z uwagi na jej pozaszkolnych charakter wspiera środowisko rodzinne w procesie wychowania, by dzieci i młodzież mogły aktywnie, bezpiecznie i konstruktywnie spędzać swój wolny czas poza szkołą i domem rodzinnym. W roku 2021 świetlica swoim podopiecznym oferować będzie szeroki zakres zajęć, zarówno specjalistycznych prowadzonych przez pedagogów i innych specjalistów, jak również inne formy aktywności determinujące prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

Oferta programowa obejmuje m.in.

 • zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, integracyjne prowadzone przez pedagogów, socjoterapeutę
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze, edukacyjne, pomoc w odrabianiu zadań,
 • zajęcia językowe (języki obce)
 • zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych metod pracy,
 • zajęcia sportowe (gimnastyczne, ogólnorozwojowe, gry zespołowe)
 • zajęcia taneczno-rytmiczne
 • gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe, XBOX, trampolina itp.);
 • imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rozrywkowym (np. wieczór kolęd, bal karnawałowy, spotkanie wielkanocne, festyn z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańska, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Bal Wszystkich Świętych, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • rodzinne warsztaty plastyczne i kulinarne z okazji świąt wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia,
 • rodzinne konkursy plastyczne,
 • wycieczki,
 • wyjścia poza świetlice do instytucji o charakterze kulturalnym, rozrywkowych, rekreacyjnym, jak np. teatr, kino, basen, kręgle itp.

Świetlica funkcjonuje we wszystkie dni robocze w godzinach 14:00 – 18:00, a w okresie ferii zimowych, wakacji i dni wolnych od zajęć lekcyjnych w godz. 10:00 – 14:00.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

 

PROJEKTY FINANSOWANE Z GRANTÓW FUNDACJI ,,ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

 

1.,,WSPÓLNIE DZIAŁAMY I CZAS MIŁO SPĘDZAMY”

Niniejszy projekt dotyczy niwelowania skutków pandemii koronawirusa poprzez tworzenie przestrzeni do podejmowania wspólnych działań przez różne grupy społeczne: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze. Parafia planuje zorganizować szereg działań, które pozwolą na reintegracją społeczną, jak również sprzyjać będą budowaniu relacji międzypokoleniowych, wspólnym działaniom i spędzaniu czasu wolnego. Projekt obejmować będzie szereg inicjatyw, w których udział będą mogli wziąć przedstawiciele wszystkich wspomnianych grup społecznych.

W ramach niniejszego projektu parafia planuje zrealizować następujące działania:

 • prowadzenie kawiarenki międzypokoleniowej, w której różne grupy społeczne mogłyby się spotykać, rozmawiać ze sobą przy kawie, herbacie, grach stolikowych. Spotkania w kawiarence służyłyby wymianie wiedzy, doświadczeń, planowaniu wspólnych działań i przedsięwzięć; kawiarenka zorganizowana byłaby w pomieszczeniach funkcjonującej przy parafii świetlicy środowiskowej dwa razy w miesiącu w niedzielę przez 4h;
 • wspólne wyjścia do Multikina;
 • dwa występu Teatru z Krakowa, który zaprezentowałby swoje przedstawienia w naszej parafii ukazujące istotne w życiu wartości;
 • organizacja warsztatów rękodzieła w okresie przed Wielkanocą, których zwieńczeniem będzie przygotowanie kiermaszów świątecznych;
 • organizacja warsztatów kulinarnych;
 • organizacja dwóch rodzinnych konkursów plastycznych z nagrodami na wykonanie ozdoby choinkowej oraz palmy wielkanocnej;
 • organizacja konkursu ,, Historia pisana oczami dziadków”, w którym młodzi ludzie będą mieli za zadanie spisać w ciekawej formie wspomnienia swoich dziadków związanych z wyborem Karola Wojtyły na papieża, by w ten sposób po raz kolejny móc świętować 100.rocznicę Jego narodzin;
 • Wspólny wyjazd edukacyjno-integracyjny dla uczestników naszego projektu do Warszawy. Głównym punktem wyjazdu będzie ,,Niewidzialna Wystawa”, która stanowi interaktywną podróż w niewidzialny świat, podczas której każdy będzie mógł wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku i węchu. Przewodnikami ich będą osoby niewidome i niedowidzące, którzy chcą wprowadzić zwiedzających w swój świat.

 

2.  SPORT UPRAWIAMY I KULTURĘ FIZYCZNĄ UPOWSZECHNIAMY

Projekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, bowiem działania w nim zawarte obejmują możliwość uczestnictwa w nich zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również seniorów. Grupy te będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach skierowanych wyłącznie do nich, jak również podejmować wiele wspólnych aktywności sportowych. Parafia planuje kontynuować działania rozpoczęte w roku 2020, wykorzystując osiągnięte efekty. Pragniemy dla społeczności lokalnej zorganizować: rodzinne rajdy piesze, rowerowe, spływ kajakowy, jak również turnieje sportowe (streetball, siatkówka plażowa), wykorzystując bazę sportową powstałą w wyniku poprzedniej edycji konkursu. Wszystkie nasze działania sprzyjać będą upowszechnianiu rekreacji, kultury fizycznej, promocję zdrowia, jak również przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie przestrzeni do integracji i współdziałania.

W ramach niniejszego projektu planowane są:

 • Pieszy rajd z zadaniami w miesiącu czerwcu, w trakcie którego grupy składające się zarówno z dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów będą musieli wspólnie rozwiązywać napotykane w lesie zagadki i zadania. Rajd pieszy zakończony zostanie wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek;
 • Rajdy rowerowe – w okresie wiosenno-letnim parafia zorganizuje 3 rajdy rowerowe ogólnodostępne, zakończone wspólnym grillowaniem;
 • Rodzinny spływ kajakowy – organizacja spływu kajakowego dla 50 osób, w którym udział będą mogli wziąć przedstawiciele różnych grup społecznych;
 • Organizacja turniejów sportowych – w okresie wiosenno – letnim (maj/czerwiec oraz sierpień – zakończenie wakacji) parafia zorganizuje 2 turnieje streetball oraz 1 turniej piłki plażowej, wykorzystując bazę sportową powstałą w ramach poprzedniej edycji konkursu grantowego). Uczestnicy wygranych drużyn otrzymają nagrody rzeczowe.

W ramach projektu będzie możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego oraz systematycznego korzystania z boiska do koszykówki oraz siatkówki plażowej znajdujących się przy naszym kościele parafialnym.

 

3. ZDROWO JEMY I AKTYWNIE ŻYJEMY

Projekt skierowany jest do grupy dzieci i młodzieży i jego podstawowym celem jest promocja zdrowia poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, popularyzowanie aktywnych form wypoczynku oraz profilaktykę zachowań ryzykownych (używki, uzależnienia behawioralne itp.).  W ramach niniejszego projektu planujemy organizację zajęć edukacyjnych w zakresie zasad zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowo-ruchowe, jak również zajęcia warsztatowe, które dostarczać będą wiedzy, ale również kształtować pożądane nawyki i umiejętności. Odbiorcami projektu będą dzieci (w tym również przedszkolaki) oraz młodzież do 18 roku życia. Miejscem realizacji projektu będzie prowadzona przez parafię świetlica środowiskowa oraz Punkt Przedszkolny ,,Kraina Bajek”.

Planowana jest organizacja następujących działań:

 • Zajęcia edukacyjne, w trakcie których odbiorcy zostaną zapoznani z czynnikami wpływającymi na nasze zdrowie, poznają zasady prawidłowego żywienia, jak również higieny osobistej, uczyć się będą na temat korzyści płynących ze spożywania owoców, warzyw, picia wody, opracowywać będą własne jadłospisy, jak również poznają skutki podejmowania zachowań ryzykownych itp. Zajęcia te opierać się będą w głównej mierze na zabawie poprzez wykorzystywanie zakupionych gier edukacyjnych, jak również w postaci zajęć warsztatowych, by uczestnicy współpracowali i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Jednym z punktów programu będzie również spotkanie dzieci z pielęgniarką oraz konkurs wiedzy podsumowujący zajęcia;
 • Warsztaty kulinarne, w ramach których pod okiem wykwalifikowanego kucharza dzieci będą poznawały nowe smaki, zwłaszcza owoców i warzyw oraz uczyły się przygotowywać proste zdrowe posiłki. W ramach tychże zajęć zostanie dla dzieci zorganizowany konkurs MasterChefa z nagrodami;
 • Zajęcia sportowo-ruchowe prowadzone przez animatorów czasu wolnego, w ramach których dzieci uczestniczyć będą w wielu zabawach sportowych, które kształtować będą u nich potrzebę aktywności fizycznej i zachęcać będą do uprawiania sportów.
 • Maraton Zdrowia – gra terenowa dla dzieci i młodzieży, w trakcie której uczestnicy będą musieli wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą zdrowia w celu rozwiązania wszystkich napotkanych zadań;