Kadra świetlicy

Kierownik Świetlicy – mgr JAKUB ZEMLAK

 • absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja
 • studnia podyplomowe w zakresie: doradztwo zawodowe i andragogika, socjoterapia, edukacja seksualna oraz wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika
 • nauczyciel mianowany
 • koordynator wielu projektów finansowanych ze środków Urzędu Miasta Włocławek, Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacji ,,Anwil dla Włocławka” i innych
 • koordynator grup wolontariackich (zarówno w szkole, jak i w świetlicy); za swe zaangażowanie i krzewienie idei wolontariatu czterokrotnie uhonorowany przez Prezydenta Miasta Włocławek
 • od wielu lat pełni funkcję kierownika wypoczynków letnich dla dzieci i młodzieży (zarówno kolonie, jak i półkolonie)
 • praktyka zawodowa: placówka opiekuńczo-wychowawcza, Zakład Karny we Włocławku
 • Ukończone kursy i szkolenia: kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,  kurs instruktażowy dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, kurs I stopnia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanej przez Maltańską Służbę Medyczną; szkolenia: ,,Finanse w organizacjach”, ,,Pisanie projektów”, ,,Pomoc w zakresie pracy ulicznej i interwencji domowej”, ,,Wolontariat w szkole”,  ,,Wykorzystanie metody dramy w doradztwie zawodowym”, ,,Przemoc w szkole – przyczyny, diagnozowanie, działanie”, ,,Lęk u dzieci”., ,,Jak organizować zajęcia doradztwa zawodowego w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego rynku pracy?”, ,,Gry i zabawy integrujące uczniów” , ,,50 pomysłów na gry i zabawy edukacyjne aktywizujące uczniów w każdym wieku i na każdym przedmiocie”, ,,Hejt, depresja i autoagresja wśród uczniów”, ,,Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej”, ,,Poczucie własnej wartości – wzmacnianie samooceny uczniów”, ,,E – uzależnienia wśród uczniów – jak im przeciwdziałać”,  ,,Trening Umiejętności Społecznych – jak praktykować w pracy z dzieckiem”, ,,Przemoc wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej. Jak pomagać dziecku skrzywdzonemu?”, ,,Grywalizacja w Edukacji: Jak używać Quizizz, aby motywować uczniów”.

 

Wychowawca świetlicy – EWA WOJCIECHOWSKA

 • studentka III roku Pedagogiki spec. resocjalizacja na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
 • ukończony kurs wychowawcy wypoczynku
 • doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich oraz wolontariatu w wielu instytucjach zajmujących się edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą