PRZEŁAMUJEMY BARIERY – WINDĄ DO NIEBA

kwiecień 19, 2021

Na przestrzeni ostatnich dwóch lata nasza Parafia prowadziła wzmożone prace dotyczące likwidacji barier architektonicznych w naszym kościele parafialnym, który nie był dostosowany dla osób niepełnosprawnych i posiadających ograniczenia w sprawnym poruszaniu się. Mimo wielu obaw i trudności w realizacji, które pojawiły się na skutek pandemii koronawirusa udało się sfinalizować to ogromne przedsięwzięcie, jakim była budowa windy umożliwiającej dostęp do dwóch poziomów budynku naszego kościoła parafialnego.

Poprzez  realizację tego projektu pragnęliśmy zwiększyć dostępność korzystania z budynku i uczestniczenia w organizowanych w kościele parafialnym wydarzeń o charakterze religijnym, edukacyjnym czy kulturalnym. Nasza parafia bowiem jest inicjatorem wielu przedsięwzięć i działań skierowanych do różnych grup społecznych, które swym zasięgiem obejmują zarówno społeczność lokalną, jak również krajową. Niestety z uwagi na ograniczenia architektoniczne wiele osób nie mogło w nich uczestniczyć.

W ramach niniejszego projektu zamontowano windę, która łączy trzy poziomy budynku:

– pierwszy, znajdujący się pod ziemią, obejmujący dolny kościół, jak również wiele sal zajęć (w tym świetlicę środowiskową, kawiarenkę, sale wykładowe, salę rekreacji, bibliotekę);

– drugi, obejmujący poziom zero, a wiec wejście do windy z zewnątrz;

– trzeci, obejmujący tzw. górny kościół, w którym odbywają się najważniejsze wydarzenia (uroczystości, religijne, koncerty, spotkania itp.) z uwagi na dużą powierzchnię i możliwość pomieszczenia dużej ilości osób.

Realizacja niniejszego projektu będzie służyła całej naszej społeczności, a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, ograniczonym ruchowo, przez co zwiększy ich możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach, a w konsekwencji prowadzić będzie do przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Niniejszy projekt stanowił odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej, bowiem wiele osób niepełnosprawnych, starszych, systematycznie zgłaszało problem niemożności uczestniczenia w wielu wydarzeniach organizowanych przez parafię. Większość kościołów parafialnych we Włocławku również boryka się z podobnym problemem barier architektonicznych, co uniemożliwia społeczności lokalnej zaspokajanie swoich potrzeb,      w tym również w zakresie rozwoju duchowego. Na skutek czego wiele z nich czuje się odrzuconymi, zmarginalizowanymi i wykluczonymi z uwagi na posiadane ograniczenia ruchowe. Projekt ten niewątpliwie przyczyni się do likwidowania barier, przeciwdziałaniu w/w zjawiskom, jak również budować będzie poczucie wspólnoty ze wszystkimi niezależnie od statusu społecznego, stanu zdrowia itp., a wiemy, że idealnym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie niniejszego celu jest kościół parafialny, skupiający rzesze osób, bowiem parafia liczy ok. 16000 osób.

Realizacja naszej inwestycji przebiegała w trzech etapach:

I etap – prace związane z opracowaniem dokumentacji projektu, uzyskanie określonych pozwoleń, wyłonieniem firm, które będą odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych prac;

II etap – opracowanie projektu oraz budowy szybu windowego;

III etap – dostawa dźwigu, jego montaż wraz z dokumentacją               i uzyskaniem certyfikatu zgodności, jak również prace wykończeniowe i rozliczenie całości projektu.

Inwestycję tę udało się zrealizować przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu ze strony Parafian, którzy systematycznie składali dobrowolne ofiary na niniejszy cel. To głównie dzięki Wam udało się nam zakończyć sukcesem to przedsięwzięcie.

Nasz projekt wpisywał się w program ,,Likwidacji barier architektonicznych budynków użyteczności publicznej” dzięki czemu udało nam się uzyskać dotację z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Swoje wsparcie finansowe udzielili również sponsorzy, do których należą:

  • Zakład Pogrzebowy TARTAR
  • Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy – Aleksander Antczak
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku
  • Ks. Prałat dr Benedykt Cieżniak z Wiednia.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł – 342.036,00 zł

Dotacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 147.304,00 zł

Środki własne (darowizny Parafian, sponsorów instytucjonalnych itp.) – 194.732,00 zł.