Komunikat ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii

Wrzesień 5, 2020

Mając na uwadze, że w związku z pandemią COVID 19 w Diecezji
Włocławskiej teren niektórych powiatów został ogłoszony strefą zagrożoną
dodatkowymi obostrzeniami, a także biorąc pod uwagę fakt pojawiających się ognisk
wirusa i wysokiej liczby zakażeń na terenie kraju, w imię odpowiedzialności za
nasze zdrowie i bezpieczeństwo, przypominam i apeluję do wszystkich wiernych
świeckich, duchownych oraz pracowników kościelnych o stosowanie
i przestrzeganie norm sanitarnych w Diecezji Włocławskiej.
Apeluję zatem o zastosowanie się do następujących zasad:
1. Ksiądz Proboszcz zobowiązany jest, by przy wejściu do kościoła i obiektów
parafialnych, w widocznym miejscu umieścić informację o obowiązku założenia
maseczki.
2. Podczas Mszy świętych i nabożeństw wierni w kościołach powinni zachowywać
dystans między sobą i stosować maseczki zakrywające usta i nos. Należy
przypominać o tym obowiązku najlepiej podczas każdej Mszy świętej.
3. Zaleca się, by także przebywający na zewnątrz świątyń mieli zasłonięte usta i nos
albo zachowali zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odpowiedniej
odległości.
4. Obowiązek noszenia maseczki powinien dotyczyć również księży, gdy nie
sprawują Eucharystii, a podejmują inne obowiązki, a także innych osób
posługujących: ministrantów, szafarzy, kościelnych, itp.
5. W trosce o higienę, w kościołach, kaplicach i innych pomieszczeniach kościelnych
powinny być dostępne dla wiernych płyny do dezynfekcji rąk. Przed Eucharystią,
a także przed Komunią św., księża i szafarze powinni zdezynfekować swoje dłonie.
6. Dopóki trwa pandemia, rekomenduje się udzielanie Komunii Świętej na dłoń
wiernego. Pamiętać jednak należy, że nie wolno odmówić Komunii Świętej ani do
ust, ani na rękę. W tym kontekście zachęca się, aby jeden kapłan udzielał Komunii
Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli
jest obecny tylko jeden kapłan – udziela on Komunii Świętej najpierw osobom
pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą
do ust.
7. Księża powinni poinstruować wiernych o sposobie przyjmowania Komunii św. na
rękę. Istnieje także potrzeba wyjaśniania wiernym sensu przyjmowania Komunii św.
na rękę w czasie pandemii.
8. Komunii Świętej udziela się wiernym pod postacią chleba. Podczas Mszy św.
ślubnej można udzielić Komunii Świętej pod dwiema postaciami, ale tylko przez
zanurzenie.
9. Osoby z widocznymi oznakami infekcji, przeziębienia czy po prostu chore
proszone są o pozostanie w domach, by nie narażać na zarażenie osób zdrowych.
Przypominam, że osoby starsze i chore, pozostające w grupie ryzyka zarażeniem
mogą skorzystać z dyspensy i nie są zobowiązane do uczestnictwa w niedzielnej
Eucharystii. Osoby korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do
uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków
społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej oraz do pogłębionej
modlitwy osobistej i rodzinnej.
10. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak
świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba
że dystans między nimi jest większy niż 1,5 m.
Przestrzeganie tych zasad w widoczny dla wszystkich sposób przyczyni się
do tego, iż w poczuciu zaufania i bezpieczeństwa będziemy uczestniczyli w życiu
sakramentalnym i parafialnym w czasie pandemii.
Na czas zmagania się z epidemią całej wspólnocie diecezjalnej z serca
błogosławię.
+Wiesław Mering
Biskup Włocławski